Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024? (PRÁVNY POHĽAD)

Advokáti vysvetľujú, ako bude prebiehať pripájanie lokálnych zdrojov.

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024?

Foto: Flickr

  • Publicistika |  19.09.2023 |  Mag. Annamária Tóthová, Mgr. Ján Ščerba

Text advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v septembrovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 07-09/2023 s prílohou ENERGO, ktorý v printovej verzii dostali naši predplatitelia. Teraz článok prinášame online.


Koncept lokálnych zdrojov sa bytostne dotýka environmentálnych tém, pretože s ohľadom na podmienky pripájania nových zdrojov v súčasnosti sú jedným z najpopulárnejších spôsobov výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (ďalej ako „OZE“).

Pojem a výhody lokálneho zdroja

Ťažiskovou právnou úpravou lokálnych zdrojov je zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a vysokoúčinnej kombinovanej výroby v platnom znení (ďalej ako „Zákon o OZE“). Zákonodarca definuje lokálny zdroj ako zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu takéhoto odberného miesta.1

Predplatné Energie-portal.sk

Ďalej Zákon o OZE definuje aj výrobcu elektriny v lokálnom zdroji ako aktívneho odberateľa, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy.2 Lokálny zdroj má teda viacero základných znakov, ktoré ho charakterizujú.

Prvým z nich je výroba elektrickej energie výlučne z OZE, za ktoré môžeme považovať napríklad slnko, vodu, vietor či geotermálnu energiu. V praxi najčastejšie ide o výrobu elektriny zo slnka prostredníctvom fotovoltických panelov.

Druhým znakom je skutočnosť, že tieto zariadenia vyrábajú elektrinu, ktorá pokryje spotrebu odberného miesta, ktoré je identické s odovzdávacím miestom. To znamená, že elektrina vyrobená v lokálnom zdroji sa má v čo najväčšom množstve spotrebovať priamo u výrobcu, teda na mieste, kde sa vyrobí. V opačnom prípade prebytok nespotrebovanej elektriny prúdi do sústavy.

Tretím základným znakom je podmienka, že celkový inštalovaný výkon nesmie presiahnuť maximálnu rezervovanú kapacitu tohto odberného miesta. Zariadenie na výrobu elektriny teda nemôže mať väčší inštalovaný výkon, ako je dohodnutá maximálna rezervovaná kapacita na odber elektriny.

Výhody pripájania LZ

V prípade výrobcu elektriny v lokálnom zdroji ide o aktívneho odberateľa, teda subjekt, ktorý nielenže odoberá a spotrebúva elektrinu, ale ju aj sám vyrobí, pričom táto činnosť nie je jeho predmetom podnikania.3 Takýto výrobca elektriny má zákonnú povinnosť uzatvoriť zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy.4

Vyrábať elektrinu v lokálnom zdroji má viacero výhod. Napríklad lokálny zdroj má právo na prednostné a bezplatné pripojenie do sústavy. Výhodou je aj bezplatná výmena meradla elektriny, ktorú realizuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Výrobcovia elektriny z lokálneho zdroja, najviac v rozsahu 1 000 MWh elektriny ročne, sú navyše oslobodení od platenia tarify za prevádzkovanie systému (TPS). V kontexte aktuálnych cien elektriny je veľkou výhodou aj relatívne rýchla návratnosť investícií do lokálneho zdroja. Takýto výrobca elektriny je teda do veľkej miery chránený pred zvyšovaním trhových cien tejto komodity, nakoľko si veľkú časť elektriny, ktorú spotrebuje, môže vyrobiť sám a zároveň môže dosiahnuť signifikantnú úsporu aj na regulovaných poplatkoch.5

V súčasnosti sú lokálne zdroje žiadaným nástrojom výroby elektriny, pričom na atraktivite im pridávajú nielen ekonomické výhody, ale v konečnom dôsledku aj podpora prechodu na tzv. zelenú ekonomiku.

Pripojenie do sústavy

Začiatok výroby elektriny v lokálnom zdroji je komplikovaným administratívnym procesom. Finálnemu produktu, ktorým je elektrina vyrobená z OZE, predchádza viacero krokov, ktoré závisia nielen od samotného výrobcu, ale od množstva ďalších subjektov.

V rámci tohto procesu sa posudzuje voľná kapacita sústavy, ktorá sa pre lokálne zdroje určuje osobitne od iných zdrojov OZE. Tieto kapacitné limity každoročne, prípadne priebežne počas roka, určuje ministerstvo hospodárstva v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

V priebehu roku 2023 došlo k opakovanému navýšeniu týchto limitov.6 Doposiaľ mali tieto limity stúpajúcu tendenciu a každoročne bola pridelená stále väčšia kapacita. Ministerstvo však už od roku 2024 nebude vôbec určovať kapacitné limity pre lokálne zdroje.

Okrem ministerstva hrá dôležitú rolu v pripájaní lokálnych zdrojov aj spomínaný prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorým je Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej ako „SEPS“).

IPESOFT

Podľa aktuálne platnej legislatívy je SEPS v spolupráci s distribučnými spoločnosťami povinná zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia.7

V zmysle uvedeného, SEPS posudzuje vplyvy pripojenia nových zdrojov do sústavy. Za rovnakým cieľom tiež stanovuje pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy8, na základe ktorých sa stanovujú finálne limitné inštalované výkony pre prevádzkovateľov distribučných sústav.

Konečná kapacita, ktorá je dostupná na pripojenie lokálneho zdroja do sústavy, sa zverejňuje na webových stránkach jednotlivých distribučných spoločností a aj na stránke SEPSu9, kde sa uvádza, že aktuálne pridelený výkon pre všetky lokálne zdroje je 539 MW10. Pre úplnosť dodávame, že pridelený výkon, ktorý nebol v predchádzajúcom roku vyčerpaný, sa prenáša do ďalšieho kalendárneho roka.

Ministerstvo zvykne vo svojich oznámeniach uvádzať novo pridelený výkon, pričom SEPS uvádza konečný pridelený výkon, teda vrátane toho preneseného. Zároveň SEPS na webovej stránke uvádza, že pri prepočte voľných kapacít môžu vznikať odchýlky z dôvodu zaokrúhľovania.

Distribučné spoločnosti evidujú stále väčší záujem o pripojenie lokálneho zdroja do sústavy, čo je možné vidieť aj na prehľadoch žiadostí o pripojenie do distribučnej sústavy povinne zverejňovaných na ich internetových stránkach. V praxi je množstvo žiadostí zamietnutých.

Podľa verejne dostupných zdrojov ide spravidla o nesplnenie technických požiadaviek odberného miesta alebo neúplne a nesprávne podanú žiadosť. Pri pripájaní lokálnych zdrojov bola problémom aj samotná legislatíva, ktorá prísne upravovala výkonnostné limity týchto zdrojov.

Minuloročnou novelou sa však podarilo preklenúť toto pravidlo a upraviť legislatívu tak, aby bola pre väčšinu potenciálnych výrobcov elektriny v lokálnom zdroji prijateľnejšia. Napriek uvedenému je stále najväčším problémom nedostatok voľných kapacít na pripájanie nových lokálnych zdrojov jednotlivých distribučných spoločností.

Západoslovenská distribučná, a.s., na svojej stránke uvádza, že kapacita pre lokálne zdroje je súčasťou a čerpá sa z výkonu, ktorý je možné pripojiť od jej distribučnej sústavy a zároveň ktorý určilo SEPS11. V deň prípravy tohto článku bolo disponibilných 0,9 MW na západnom Slovensku. SEPS avizuje aj ďalšie uvoľnenie kapacít na pripájanie, čo však podmieňuje zmenou legislatívy.12

Lokálne zdroje sa javia byť veľmi perspektívnym nástrojom výroby zelenej energie, šetrenia financií a ochrany životného prostredia, pri ktorých navyše možno pozorovať aj rastúci záujem nielen podnikateľov, ale aj samospráv o ich výstavbu a prevádzku. Preto môžeme dúfať, že ďalšie legislatívne, ale aj technické zmeny prinesú zjednodušené postupy a ešte viac sprístupnia pripájanie ďalších takýchto zdrojov.


1 § 2 ods. 3 písm. n) Zákona o OZE

2 § 4b ods. 1 Zákona o OZE

3 § 4 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v aktuálnom znení

4 § 4b ods. 1 Zákona o OZE a § 26 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v aktuálnom znení

5 Všeobecná časť Dôvodovej správy k zákonu č. 85/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

6 Podľa § 18m ods. 8 Zákona o OZE

7 § 28 ods. 2 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike o zmene a doplnení niektorých zákonov

8 Pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity a technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy sú verejne dostupné na webovej stránke spoločnosti SEPS. Pre úplnosť dodávame, že tento dokument schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Aktuálne znenie bolo Úradom schválené dňa 20. 3. 2023.

9 § 5 ods. 9 Zákona o OZE

10 Dostupné na: https://installedpower.sepsas.sk/

11https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Pred-pripojenim/Volna-kapacita

12 Viac tu: https://www.sepsas.sk/tlacove-spravy/seps-pristupi-k-navysovaniu-kapacity-pre-pripajanie-novych-obnovitelnych-zdrojov-po-zmenach-v-systeme/

Mag. Annamária Tóthová, partnerka
Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient,
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Plán REPowerEU má dva roky, obnoviteľné zdroje sú kľúčom k energeticky nezávislej Európe

Názor. Plán REPowerEU má dva roky, obnoviteľné zdroje sú kľúčom k energeticky nezávislej Európe

Európa už nikdy nebude vystavená energetickému vydieraniu zo strany Ruska ani iného štátu, píše eurokomisárka pre energetiku Kadri Simson.

Vodíkové plány vs. realita. Bude čo prepravovať?

Vodíkové plány vs. realita. Bude čo prepravovať?

Európa rieši, odkiaľ vziať vodík. Môžeme mať potrubia, no chýba zdroj. Harmonogramy vodíkových stratégií sú mimo realitu, upozorňuje vedec.

Štvrť miliardy eur za dva mesiace. Koľko stojí dotovanie plynu pre domácnosti v roku 2024

Štvrť miliardy eur za dva mesiace. Koľko stojí dotovanie plynu pre domácnosti v roku 2024

Štát okrem toho dotuje aj elektrinu a plyn. Zo schém pritom neprofitujú len domácnosti.