VSE
VSE
Belimo

Maximálna rezervovaná kapacita

Maximálnu rezervovanú kapacitu definuje Vyhláška 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

Maximálna rezervovaná kapacita

Maximálna rezervovaná kapacita, VVN

  • Slovník |  19.01.2017 |  redakcia

Maximálna rezervovaná kapacita je maximálna hodnota výkonu, ktorý je technicky možné odoberať z distribučnej sústavy.

Na napäťovej úrovni VVN (veľmi vysoké napätie, 52 až 300 kV) a VN (vysoké napätie, 1 000 V až 52 kV) je maximálnou rezervovanou kapacitou hodnota štvrťhodinového výkonu dohodnutá v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy a určená v pripojovacích podmienkach.

Na napäťovej úrovni NN (nízke napätie, 50 až 1 000 V) sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity určenej menovitou hodnotou hlavného ističa v ampéroch a pre odberné miesta na napäťovej úrovni nízkeho napätia vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom môže byť rezervovaná kapacita zmluvne dojednaná a môže byť nižšia, ako je hodnota kapacity zodpovedajúca amperickej hodnote hlavného ističa.

Maximálnou rezervovanou kapacitou pri výrobe je kapacita, ktorú prevádzkovateľ sústavy rezervuje výrobcovi elektriny v sústave pre zariadenie na výrobu elektriny vo výške, ktorá zodpovedá celkovému inštalovanému elektrickému výkonu zariadenia na výrobu elektriny a ktorú prevádzkovateľ sústavy rezervuje výrobcovi elektriny a ktorý je zároveň technicky možné dodať do sústavy.

Zmena maximálnej rezervovanej kapacity pre napäťovú úroveň NN je stanovená amperickou hodnotou ističa pred elektromerom. Hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity je možné znížiť alebo zvýšiť. Znížiť hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity je možné najskôr po uplynutí 12 mesiacov od ostatného zníženia maximálnej rezervovanej kapacity (=amperickej hodnoty hlavného ističa).

Zvýšiť hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity je možné v priebehu kalendárneho roka.

Žiadateľ o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity k uzatvoreniu novej Zmluvy o pripojení predloží (zdroj: VSD):

  • správu o odbornej prehliadke a skúške elektroenergetického zariadenia (nový hlavný istič pred elektromerom, prípadne nová elektrická NN prípojka)

  • platný doklad totožnosti

  • vyjadrenie k Žiadosti o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (prípadne k projektovej dokumentácii ak PD bola žiadaná)

  • doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu (napr. list vlastníctva nie starší ako 30 kalendárnych dní, je akceptovaný výpis z link http://www.katasterportal.sk).

Rezervovaná kapacita je podiel na maximálnej rezervovanej kapacite odberného miesta, ktorý bol dohodnutý v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo v rámcovej distribučnej zmluve.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X