INNOGY
INNOGY
TVIP

Pozvánka na konferenciu: PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017

Konferencia sa uskutoční v dňoch 10. - 11. októbra 2017 v Chopin Hotel v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s MŽP SR, MH SR, SIŽP, Global Water Partnership Slovensko, Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR a Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STUBA Vás pozýva na ďalší ročník konferencie Priemyselné emisie.

Počas konferencie bude vyhlásenie výsledkov súťaže „Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2017“.

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE je tak ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy, kde hľadajú, v komunikácii so zástupcami štátnej správy i vo vzájomnej diskusii, odpovede a riešenia zástupcovia priemyslu, ale i zástupcovia rôznych organizácií a samosprávy.

Pre zástupcov štátnej správy je konferencia zdrojom poznatkov o aplikácii ich návrhov v praxi a vytvára pre nich objektívnu a okamžitú spätnú väzbu s možnosťou aplikovať získané poznatky od účastníkov z praxe, v pripravovaných legislatívnych návrhoch.

Organizátori konferencie cielene rozširujú každý rok témy s filozofiou, aby pojem priemyselné emisie nebol chápaný úzko iba na problematiku ovzdušia ale i na problematiku odpadových vôd, vznikajúcich odpadov i aplikácie progresívnych technológií a postupov pre riešenie týchto oblastí.

V tomto roku je konferencia rozšírená v súlade so súčasnými trendmi o blok zaoberajúci sa ekoinováciami a už druhý rok po sebe dávame priestor aj doktorandom z vysokých škôl na predstavenie ich výskumných projektov.

Minulý rok získala konferencia punc vedeckej konferencie, čo chceme dodržať aj pre tento rok. Po absolvovaní formálnych, ale hlavne neformálnych diskusií, tak ako o tom svedčia skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov, odchádzajú účastníci obohatení o nové poznatky ale i o nové priateľstvá, kontakty, obchodné príležitosti ale najmä získavajú trvalé adresy, na ktoré sa môžu i v budúcnosti obrátiť pri riešení svojich pracovných úloh.


Programový výbor

 • Ing. Katarína Jankovičová – Odbor integrovanej prevencie, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ing. Miroslav Petrus - Odbor palivá a energetika, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ing. Edita Nováková - Odbor priemyselného rozvoja, Ministerstvo hospodárstva SR
 • prof. Ing. Ján Derco, DrSc. - Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
 • prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. - Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
 • Ing. Peter Plekanec - Výkonný viceprezident, ASPEK Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Ing. Peter Šimurka - Hlavný inšpektor útvaru IPKZ, Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Mgr. Michaela Ploszeková - Zmocnenec pre životné prostredie, Volkswagen Slovakia, a.s.
 • Ing. Michal Fabuš, PhD. - Konateľ, Proen, s.r.o.
 • Dr. Danka Thalmeinerová - Global Water Partnership Slovensko

Organizačné zabezpečenie a sekreteriát konferencie

 • Mgr. Petra Rauch - generálny sekretár, ASPEK Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

PROGRAM

Utorok 10. október 2017

08:30 Registrácia účastníkov

09:30 Otvorenie konferencie a Úvodné príhovory

 • RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, prezident ASPEK Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, zástupcovia MŽP SR a MH SR

09:50 ASPEK – predstavenie najstaršej asociácie priemyselných podnikov, univerzít a konzultačných spoločností pre otázky environmentu na Slovensku + Organizačné pokyny ku konferencii

 • Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Programový blok IPKZ

10:10 Integrovaná prevencia a jej nové prvky

 • Ing. Katarína Jankovičová, odbor integrovanej prevencie, MŽP SR

10:30 Prestávka

11:00 Zložkový alebo integrovaný prístup

 • Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor útvaru integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

11:20 Smernica EID - priemyselné emisie z chovov ošípaných a hydiny

 • prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

11:40 Diskusia

12:00 Obed v hotelovej reštaurácii

Programový blok OVZDUŠIE

13:20 Aktuálne zmeny v právnej úprave ochrany ovzduší

 • Ing. Zuzana Kocunová, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

13:40 Dlhodobé plánovanie a realizácia opatrení pre plnenie požiadaviek Rámcovej smernice o priemyselných emisiách v prevádzke kotolne

 • Mgr. Michal Belica, špecialista na ochranu ovzdušia, Volkswagen Slovakia, a.s.

14:00 Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s.

 • Ing. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s.

14:20 Opatrenia energetickej efektívnosti v priemysle

 • Andrea Pancotti, Slovenské elektrárne, a.s.

14:40 Zistenie týkajúce sa TVOC emisií v drevospracujúcom priemysle

 • Ing. Miriam Fabová, Ing. Annamarie Velič, IKEA Industry Slovakia s.r.o.

15:00 Prestávka

Programový blok VODA A ODPADY

15:20 Využitie banských vôd ako geotermálna energia pre nové výrobné programy

 • RNDr. Jozef HALMO, riaditeľ OMGaEZ, HBP, a.s.

15:40 Monitoring liečív v odpadových vodách Slovenska

 • prof. Ing. Igor Bodík, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

16:00 Čistenie priesakových vôd zo skládok tuhého komunálneho odpadu

 • prof. Ing. Ján Derco, DrSc., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

16:20 Výpalky z výroby bioetanolu ako významný zdroj energie

 • prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

16:40 Doktorandi – predstavenie prác vystavených v rámci konferencie

17:30 Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2017 – vyhlásenie výsledkov

18:00 Slávnostná recepcia

Streda 11. október 2017

09:00 Registrácia účastníkov

Programový blok TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A EKOINOVÁCIE

09:20 Podpora ekoinovácií v Horizonte 2020

 • JUDr. Viera Petrášová, Centrum vedecko-technických informácií SR

09:40 Vynález Refill Case a jeho predstavenie

 • Ing. Milan Michalko, autor/vynálezca, REFILL CASE, s.r.o.

10:00 Eco-friendly Hotel Dália – líder v zodpovednom podnikaní a hoteliérstve na Slovensku

 • Ing. Dagmar Amrichová, manažérka, Eco-friendly Hotel Dália

10:20 Prestávka

Programový blok BAT aBREF

10:40 Výmena informácií o BAT alebo čo sa v tejto oblasti udialo od poslednej KPE

 • Ing. Cyril Burda, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

11:00 Chemické referenčné dokumenty

 • Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka, ZCHFP SR

11:20 Referenčný dokument BREF Waste treatment a závery o najlepších dostupných technikách

 • Ing. Elena Bodíková, PhD. EIB Consult, s.r.o.

11:40 Referenčný dokument BREF Waste incineration a závery o najlepších dostupných technikách - aktuálny stav revízie

 • Mgr. Martin Kovačič, EKOS plus, s.r.o.

12:00 Diskusia

12:30 Záver

12:50 Obed v hotelovej reštaurácii


POPLATKY

Nečlenovia ASPEK

 • Bezhotovostná platba vopred bankovým prevodom 192 € /osoba (základ dane : 160,00 € + 20 % DPH 32,00 €)
 • Platba v hotovosti na mieste 240 € /osoba (základ dane : 200,00 € + 20 % DPH 40,00 €)

Členovia ASPEK, štátna správa a samospráva, školy

 • Bezhotovostná platba vopred bankovým prevodom 96 € /osoba (základ dane : 80,00 € + 20 % DPH 16,00 €)
 • Platba v hotovosti na mieste 120 € / osoba (základ dane : 100,00 € + 20 % DPH 20,00 €)

Študenti a doktorandi 48 € /osoba (základ dane : 39,00 € + 20 % DPH 9,00 €)

Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na 2 dňovej konferencii, organizačné a technické zabezpečenie, občerstvenie, zborník prednášok v elektronickej forme na USB.


PRIHLÁŠKA A REGISTRÁCIA

Príjazd AUTOM

 • Z mesta po Ivánskej ceste alebo Galvaniho ulici.
 • Z diaľnice D1 Exit Trnávka.
 • GPS súradnice : 48°9'58.74"N 17°10'53.3"E

Príjazd linkami MHD

 • AVION linky MHD číslo 61 (z Hlavnej stanice), 63 (z Lamača), 65 (z Rače) a 96 (z Petržalky).
 • Cestovné poriadky : www.imhd.sk

 

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 12. - 18. 2. 2018

Monitoring energetiky | 12. - 18. 2. 2018

Služba pre predplatiteľov.

Monitoring energetiky | 5. - 11. 2. 2018

Monitoring energetiky | 5. - 11. 2. 2018

Služba pre predplatiteľov.

Trojdňová kalamita zasiahla najmä východné Slovensko

Trojdňová kalamita zasiahla najmä východné Slovensko

VSD, 5.2.2018 | Od piatku 2. februára až do nedele 4. februára zasiahlo práve východné Slovensko, čo je distribučné územie Východoslovenskej distribučnej (VSD), veľmi nepriaznivé počasie.