Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo

Pozor na energetických šmejdov. ÚRSO upozorňuje na nekalé praktiky

Najviac sťažností na nekalé obchodné praktiky regulátor eviduje v súvislosti so spoločnosťou Slovakia Energy, ktorá je dodávateľom elektriny aj plynu.

energetickí šmejdi

Ilustračné foto: Energie-portal.sk

  • Aktuality |  15.02.2021 |  Radovan Potočár

Aktualizácia 17. 2. 2021 o 19:05: Článok sme doplnili o reakciu spoločnosti Slovakia Energy.


Zaklopú na dvere, predstavia sa ako obchodní zástupcovia niektorého z dodávateľov energií a presviedčajú o zmene dodávateľa elektriny alebo plynu. Pritom zamlčia dôležité informácie o viazanosti zmluvy, klamú o zmluvných podmienkach a niekedy neváhajú ani sfalšovať váš podpis. 

Tak podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vyzerajú nekalé praktiky tzv. energetických šmejdov, ktorí zneužívajú dôverčivosť ľudí. Na pretrvávajúci problém začiatkom februára upozornili aj štátni plynári.

„Úrad považuje situáciu s nekalými praktikami obchodných zástupcov niektorých dodávateľov energií na Slovensku za vážnu a pri zmene legislatívy bude hľadať spôsob ako tieto praktiky zásadne obmedziť, prípadne úplne zakázať,“ uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. 

Sťažnosti sú najmä na Slovakia Energy

Za vlaňajší 2020 regulátor eviduje celkovo 13 sťažností, ktoré sa priamo týkali nekalých obchodných praktík. Tento počet však nemusí byť konečný. ÚRSO takto eviduje tie sťažnosti, ktorých riešenie už ukončil.

„Neukončené podnety alebo sťažnosti neumožňujú vopred relevantne určiť, či sa priamo týkajú nekalých obchodných praktík,“ vysvetlil hovorca ÚRSO.

Podobne ako v minulosti aj vlani regulátor zaznamenal najviac sťažností na nekalé praktiky obchodných zástupov v spojitosti s alternatívnym dodávateľom elektriny a plynu.

„Najväčší počet sťažností na nekalé obchodné praktiky v roku 2020 úrad eviduje v súvislosti so spoločnosťou Slovakia Energy, s.r.o.,“ informoval R. Igaz.

Spoločnosť Slovakia Energy je podľa posledných dostupných údajov ÚRSO jedným z najväčších alternatívnych dodávateľov elektriny. V roku 2019 Slovakia Energy dosahovala v segmente domácností trhový podiel približne šesť percent, čím sa zaradila za trojicu najväších dodávateľov, ZSE Energia (37 %), SSE (26 %) a VSE (21 %) a najväčšieho spomedzi alternatívnych dodávateľov elektriny, SPP (8 %).

V prípade dodávok zemného plynu Slovakia Energy s trhovým podielom 6,2 % v segmente domácností patrí štvrté miesto za SPP (64,6 %), innogy Slovensko (15,4 %) a ZSE Energia (8,4  %).

Stanovisko Slovakia Energy k článku: „Pozor na energetických šmejdov. ÚRSO upozorňuje na nekalé praktiky“

BRATISLAVA, 17. február 2021 – Spoločnosť SLOVAKIA ENERGY sa ohradzuje voči spájaniu s takzvanými energošmejdami a nekalými praktikami, ktoré využívajú na podvedenie spotrebiteľov. Podomoví predajcovia energií sú za posledné roky na Slovensku súčasťou vzrastajúceho nekalého konkurenčného boja v prostredí predaja elektriny a plynu. To sa však rozhodne netýka našej spoločnosti – všetci obchodní zástupcovia Slovakia Energy sú poučení o správnom uzatváraní zmlúv, každý krok prebieha stopercentne transparentne a so záujmom o plnú spokojnosť klienta.

Na rozdiel od toho energošmejdi klamú a zavádzajú spotrebiteľov naprieč Slovenskom a obeťami sa stávajú klienti takmer všetkých predajcov elektrickej energie alebo plynu. Aj mnohí naši klienti sa stali obeťami energošmejdov a doplatili na ich spôsoby predaja. SLOVAKIA ENERGY už roky bojuje proti praktikám týchto podomových predajcov a práve preto je zarážajúce, v akom svetle bola vykreslená.

V médiách sa často stretávame s príbehmi podvedených ľudí. Veľké množstvo ich nájdeme napríklad aj na portáli www.energosmejdi.com, kde sú tieto prípady zaznamenávané. Je preto dobré a pre spoločnosť prospešné, ak médiá na nekalé praktiky upozorňujú – aj to však treba robiť s overenými faktami. Naša spoločnosť je otvorená viesť k tejto téme otvorený dialóg, nakoľko sa touto problematikou spolu s našimi klientmi, ktorí boli podvedení týmito takzvanými energošmejdami, denne zaoberáme.

Obsah článku sa z nášho pohľadu javí ako tendenčný a zavádzajúci z týchto dôvodov:

  • SLOVAKIA ENERGY nedisponuje žiadnou relevantnou štatistikou, na ktorú sa odvoláva vo svojich tvrdenia ÚRSO a sme presvedčení, že z ich strany išlo vedome alebo nevedome o poskytnutie zavádzajúcej informácie. ÚRSO sme požiadali o predloženie spomínanej štatistky, aby sme sa mohli ku konkrétnym prípadom vyjadriť. Doposiaľ sme však nedostali odpoveď na našu žiadosť.
  • Je na škodu veci, že autor článku si nevyžiadal stanovisko priamo od SLOVAKIA ENERGY pri jeho samotnej tvorbe, vyhli by sme sa nedorozumeniam.
  • Naša spoločnosť sa už viackrát rezolútne vyhradila voči spomínaným nekalým praktikám a v prípade, že sa naši zákazníci stanú obeťami energošmejdov, snažíme sa im, pokiaľ nám to legislatíva umožňuje, pomôcť s odstúpením od nevýhodnej zmluvy.
  • Naši zmluvní obchodní zástupcovia majú vždy kartičku s logom a názvom spoločnosti, menom a osobným číslom obchodného zástupcu. V prípade akýchkoľvek pochybností si ich oslovení ľudia môžu preveriť na Linke bezpečného predaja, ktorú sme za týmto účelom zriadili, a samozrejmosťou je u nás aj verifikačný telefonát. Zároveň všetky informácie o spoločnosti, cenníky, vyúčtovania či kontakty nájdu záujemcovia na webe – veríme totiž, že len vďaka transparentnému a férovému jednaniu s odberateľmi sa nám aj naďalej bude dariť udržať si pozíciu jedného z najväčších dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku.
  • Uverejnený text preto vnímame ako negatívnu prezentáciu našej spoločnosti, ktorá podáva skreslené a zavádzajúce informácie poškodzujúce dobré meno spoločnosti. Vzhľadom na tendenčný zámer článku a jeho silno negatívnu tonalitu žiadame o jeho stiahnutie v súčasnej podobe a uvedenie informácií na pravú mieru.

Klamú, falšujú podpisy, zamlčiavajú informácie 

Podomoví predajcovia podľa informácií ÚRSO využívajú rôzne nekalé praktiky, ktoré v mnohých prípadoch aj kombinujú. 

Jednou z najčastejších nekalých praktík tzv. energetických je podľa R. Igaza klamstvo. Obchodní zástupcovia sa snažia odberateľa uviesť do omylu tvrdením, že chcú „len preveriť,“ koľko odberateľ platí za elektriny alebo plyn a či je ich zmluva v poriadku. Následne po „kontrole“ dostane odberateľ na podpis nový kontrakt. 

Častým klamstvom tzv. energetických šmejdov podľa hovorcu ÚRSO tiež býva, že trvajú na podpise zmluvy s tvrdením, že nie je záväzná, prípadne že ide len o kontrolu zmlúv. V iných prípadoch zas podomoví predajcovia tvrdia, že súčasný dodávateľ energií danej pre danú domácnosť ukončuje činnosť a treba podpísať novú zmluvu či dodatok k súčasnej zmluve.

Nezriedkavou praktikou býva tiež falšovanie podpisov. „Podomový predajca nechá podpísať zmluvu za neprítomnú osobu bez splnomocnenia,“ opisuje R. Igaz s tým, že v niektorým prípadoch dochádza aj k podpisovaniu zmlúv samotným obchodným zástupcom za odberateľa. K takémuto konaniu dochádza v prípade spoločností, ktoré nerealizujú verifikačné telefonáty.

Dôverčivosť ľudí obchodní zástupcovia využívajú taktiež tým spôsobom, že odberateľovi neposkytnú dostatok relevantných informácií a niektoré skutočnosti zamlčia.

„Podomový predajca neupozorní na možnú viazanosť so súčasným dodávateľom, tvrdí, že viazanosť nemá vplyv, prípadne, že vie vie poskytnúť lepšiu cenu ako terajší dodávateľ, ale neupozorní odberateľa na možné riziká, spojené napríklad s predčasným odstúpením od zmluvy,“ uzavrel R. Igaz.

Niektorí obchodní zástupcovia využívajú tiež slabé povedomie mnohých odberateľov o tom, z čo sa skladá koncová cena energií. Na „výhodné“ ceny elektriny alebo plynu sa tak snažia odberateľa nalákať tým, že mu ukážu len jednu zo zložiek koncovej ceny.

Koncová cena zemného plynu pre domácnosti sa pritom skladá zo štyroch rôznych zložiek a DPH. Na Energie-portal.sk sme ju podrobne rozobrali v tomto článku. Aké položky tvoria koncovú cenu elektriny, sa dozviete tu.

Na čo si dať pozor?

V prípade, ak vás s ponukou na zmenu dodávateľa oslovuje podomový predajca, určite neuzatvárajte novú dohodu pod tlakom. Nechajte si čas na rozmyslenie, dôkladne si preštudujte ponuku a zvážte možné riziká. 

Pri preberaní ponuky od obchodného zástupcu dbajte na to, aby boli vyčíslené všetky zložky dodávky a predajcu sa pýtať na všetky relevantné podmienky dodávky, vrátane viazanosti alebo prípadných pokút za predčasné ukončenie zmluvy.

Pri uzatváraní novej zmluvy o dodávke energií okrem samotnej ceny zvážte aj obsah obchodných podmienok, zabezpečenie zákazníckych služieb, či možnosti úhrady preddavkových platieb.


Mohlo by vás zaujímať:


Takisto sa určite oplatí presne vedieť, na akú dobu zmluvu s novým dodávateľom uzatvárate, teda aká je viazanosť zmluvy. Niektorí dodávatelia uprednostňujú zmluvy na dobu určitú, ktoré následne nie je možné kedykoľvek bez vypovedať bez toho, aby ste čelili sankcií.

Zároveň majte na pamäti, že ako odberateľ máte právo od zmluvy bezodplatne odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, a to bez uvedenia dôvodu.

Odstúpenie od zmluvy však musí byť odoslané poštou, pričom každý z dodávateľov môže mať v obchodných podmienkach špecifikované náležitosti odstúpenia od zmluvy. Dodávateľ môže vyžadovať napríklad vlastnoručný podpis, presnú identifikáciu odberateľa či identifikáciu odberných miest.

Pomôcť má energetický ombudsman

Pre pretrvávajúce problémy aj v oblasti nekalých obchodných praktík ÚRSO plánuje posilniť ochranu spotrebiteľov v sieťových odvetviach viacerými spôsobmi. Jedným z nich má byť aj nový inštitút energetického ombudsmana.

Energetický ombudsman má oporu aj v európskej legislatíve. Tá jeho zriadenie priamo nevyžaduje, ale odporúča ako jednu z možností.

Podľa článku 26 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ ) 2019/944 o vnútornom trhu s elektrinou musia členské štáty zabezpečiť, „aby odberatelia mali prístup k jednoduchým, spravodlivým, transparentným, nezávislým, účinným a efektívnym mechanizmom mimosúdneho urovnania sporov o právach a povinnostiach stanovených v tejto smernici prostredníctvom nezávislého mechanizmu, ako je ombudsman pre energetiku alebo spotrebiteľský orgán, alebo prostredníctvom regulačného orgánu.“

Slovenský regulátor chce inštitút energetického ombudsmana, ako aj novú Chartu práv spotrebiteľov, posunúť do verejnej diskusie v priebehu prvého polroka 2021. Oba koncepty ÚRSO plánuje inštitucionalizovať do konca roka.


Mohlo by vás zaujímať

O navýšenie reverzného toku plynu na Ukrajinu nie je záujem, eustream projekt pozastavil

O navýšenie reverzného toku plynu na Ukrajinu nie je záujem, eustream projekt pozastavil

Projekt je súčasťou rozvojového plánu prepravnej siete.

Alternatívny dodávateľ zavádza špeciálne tarify pre elektromobily a tepelné čerpadlá

Alternatívny dodávateľ zavádza špeciálne tarify pre elektromobily a tepelné čerpadlá

Nové dynamické tarify budú pre odberateľov dostupné aj vo variante s inštalovanou fotovoltikou.

Ako funguje nabíjanie elektromobilu cez wallbox? Vypočujte si podcast

Ako funguje nabíjanie elektromobilu cez wallbox? Vypočujte si podcast

Patrik Križanský zo SEVA a Martin Košara z France-Tech sa rozprávali o malých mestských elektromobiloch.