Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Limity pre obnoviteľné zdroje energie

Povinnosť vyrábať určitý podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie z hrubej konečnej energetickej spotreby určuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Limity pre obnoviteľné zdroje energie

Ilustračné foto © Dreamstime.com

Celkový cieľ – 14%

Každý členský štát musí zabezpečíť, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2020 predstavoval prinajmenšom jeho národný celkový cieľ, týkajúci sa podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie v danom – tak ako je uvedený v tabuľke v časti A prílohy I. Smernice 2009/28/ES. Pre Slovensko platí zo smernice min. limit 14% v roku 2020.

Dôležité je však uvedomiť si, že cieľ sa týka hrubej konečnej energetickej spotreby. Tá však obsahuje viac druhov energií s inými podmienkami. Vládny materiál Analýza systému podpory obnoviteľných zdrojov energie a návrh na jeho prehodnotenie sa problematike venuje podrobnejšie.

Členské štáty povinné stanoviť svoje ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2020 v týchto sektoroch (čl. 4 ods. 1 smernice 2009/28/ES):

  • výroba tepla a chladu;

  • výroba elektriny;

  • doprava.

Súhrn týchto troch sektorových cieľov, prepočítaný do očakávaného objemu energie, vrátane plánovaného využívania opatrení flexibility, musí byť aspoň taký vysoký ako očakávané množstvo energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré zodpovedá cieľu členského štátu na rok 2020, t.j. pre SR už zmieňovaných 14%.

Národný akčný plán pre energiu z OZE

Zo smernice vyplýva pre každý členský štát i povinnosť prijať národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie (NAP OZE). V národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie sa stanovia národné ciele členského štátu pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej v doprave a v sektore výroby elektriny.

Aktuálny NAP OZE schválila vláda SR v októbri 2010. Z NAP OZE vyplývajú následné národné ciele:

 

2005

2010

2011

2012

2015

2018

2020

OZE – Výroba tepla a chladu

6,1%

7,6%

8,0%

8,5%

10,9%

13,3%

14,6%

OZE – Výroba elektriny

16,7%

19,1%

19,3%

20,2%

23,0%

23,7%

24,0%

OZE – Doprava*

0,6%

4,1%

4,2%

4,3%

6,0%

8,3%

10,0%

Celkový podiel OZE

6,7%

9,5%

8,2%

8,2%

10,0%

11,4%

14,0%

Z čoho mechanizmus spolupráce predstavuje


0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Prebytok pre mechanizmus spolupráce1,7%

2,2%

2,8%

3,2%

1,3%

Celkový podiel OZE bez mechanizmu spolupráce

6,7%

9,5%

9,9%

10,4%

12,8%

14,6%

15,3%

Doprava: zo 4,1% (2010) na 10%

Cieľ v oblasti dopravy musí byť zlučiteľný s požiadavkami článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES, podľa ktorého musí podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave predstavovať aspoň 10%. Pri OZE v doprave sa z dôvodu nástupu II. generácie biopalív a elektromobilov uvažuje s významnejším nárastom OZE až po roku 2017.

Teplo a chlad: zo 7,6% na 14,6%

Podstatnejší dôraz v NAP OZE sa kladie na výrobu tepla z OZE, kde sa zvyšuje podiel zo 7% v roku 2010 na cca 15% v roku 2020. Podiel elektriny z OZE vzrastá nižším tempom a z odhadovanej úrovne 19,1% v roku 2010 sa dostane na úroveň 24% v roku 2020.

Elektrina: z 19,1% na 24%

Podiel elektriny z OZE vzrastá nižším tempom a z odhadovanej úrovne 19,1% v roku 2010 sa dostane na úroveň 24% v roku 2020.

Smernica EPaR 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

Energie-portal.sk na Facebooku

Cieľ podielu energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe Spoločenstva v roku 2020
(a skutkový stav v roku 2005)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie po novele schválenej dňa 29.01.2013

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie po novele schválenej dňa 29.01.2013

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Zákon schválila NR SR dňa 29.01.2013, zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013, niektré časti novely až 1. júla 2013.

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.