Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Centrálne zásobovanie teplom

Slovenská republika má rozvinutý systém centralizovaného zásobovania teplom (CZT), ktorý pokrýva viac ako 30 % celkovej spotreby tepla.

Centrálne zásobovanie teplom

V systémoch CZT prevažuje (cca 54 %) výroba tepla v teplárenských systémoch, ktoré využívajú výhody kombinovanej výroby elektriny a tepla. Iná výroba tepla je zabezpečovaná hlavne v lokálnych resp. okrskových zdrojoch tepla – kotolne, výhrevne – s vlastnými rozvodmi.

Graf: Štruktúra zdrojov tepla v CZT podľa inštalovaného výkonu, z ktorých je zabezpečovaná dodávka tepla
(Zdrj: SIEA)

V prípade elektrární je zohľadnený len prepočítaný inštalovaný výkon súvisiaci s výrobou tepla.

Graf: Štruktúra dodávky tepla podľa typu zdrojov tepla v systémoch centrálneho zásobovania teplom
(Zdroj: SIEA)

Podľa druhu používaných palív v teplárenských zdrojoch prevládajú pevné fosílne palivá (38,9 %), v ostaných centrálnych zdrojoch tepla naopak viac ako 86 % tvorí palivovú základňu zemný plyn.

Graf: Podiel jednotlivých druhov palív na výrobe tepla – v teplárňach
(Zdroj: SIEA)

Graf: Podiel jednotlivých druhov palív na výrobe tepla – centrálnych kotolniach a výhrevniach
(Zdroj: SIEA)

Prevažná časť zdrojov tepla a rozvodov tepla, z ktorých je zabezpečovaná dodávka (predaj) tepla, bola budovaná a rozvíjaná v minulosti spolu s intenzívnym rozvojom mestských aglomerácií, hlavne bytovo komunálnej výstavby a občianskej vybavenosti do roku 1990.

Zo systémov CZT odoberajú teplo najmä vlastníci, resp. správcovia bytových domov, ako aj priemyselný sektor, verejný sektor a odberatelia poskytujúci služby. Dodávka tepla zo systémov CZT je zabezpečovaná do cca 16 100 bytových domov, s celkovým počtom 650 620 bytov, v ktorých býva viac ako 1,8 milióna obyvateľov.

Inštalovaný tepelný výkon zdrojov tepla v systémoch CZT, ktoré sa v súčasnosti podieľajú na dodávke tepla na Slovensku je cca 15 800 MW. Štruktúra inštalovaného výkonu zdrojov tepla podľa druhu spaľovaného paliva a ročná dodávka tepla z týchto zdrojov je zrejmá z nasledovných grafov.

Graf: Štruktúra zdrojov tepla v CZT z ktorých sa vykonáva dodávka tepla – podľa inštalovaného výkonu
(Zdroj: SIEA)

Graf: Ročná dodávka tepla zo zdrojov tepla v CZT – podľa inštalovaného výkonu v (GWh)

Z uvedených grafov vyplýva, že iba 3,4 % podnikateľských subjektov dodávateľov tepla s celkovým inštalovaným výkonom zdrojov tepla väčším ako 200 MW sa podieľa na viac ako 50 % dodávke tepla z celkovej dodávky tepla.

V SR v súčasnosti pôsobí cca 320 podnikateľských subjektov dodávateľov tepla, ktorí sú držiteľmi povolení na podnikanie v tepelnej energetike podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

Kotly, používané v systémoch CZT, sú veľmi rôznorodé z hľadiska veku, technických parametrov, ako aj druhu používaných palív. Na základe analýzy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry možno konštatovať, že čo do počtu väčšina prevádzkovaných kotlov má vek nižší ako 15 rokov, ale z hľadiska inštalovaného výkonu prevládajú kotly staršie ako 20 rokov.

Od roku 2000 pribúdajú do systémov CZT kotly menších výkonov, prevažne na spaľovanie zemného plynu.

V systémoch CZT prevládajú teplovodné a horúcovodné rozvody. Parné rozvody sa využívajú najmä pri dodávke tepla priemyselným odberateľom. Prevažná časť rozvodov tepla má vek v rozmedzí 20 – 30 rokov, čomu zodpovedá aj ich technický stav.

Zdroje: Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky, MH SR, SIEA

Zdroj: Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky | Rokovanie Vlády SR, 5.11.2014

Stiahnite si: Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky (.zip)


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X