https://www.innogy.sk/sme-innogy/?utm_campaign=innogy-start&utm_medium=banner1000x150&utm_source=energieportalsk
http://www.inecs.sk/
http://www.vystava-vod-ka.cz/

Čo obsahuje zákon o energetike

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) je základnou právnou normou upravujúcou podmienky podnikania a fungovania trhu s energiami v SR.

Čo obsahuje zákon o energetike

Dreamstime

Zákon v aktuálnom a úplnom znení si môžete prečítať tu. Zákon upravuje podmienky na podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike, opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom, práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike, výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.

Zákon o energetike sa v prvej časti venuje výkladu pojmov, v druhej podnikaniu v energetike, ako aj trhu s elektrinou a trh s plynom, ochrane odberateľov elektriny a plynu a zaisteniu bezpečnosti dodávok elektriny a plynu.

Tretia časť je venovaná elektroenergetike. Rozoberá práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou osobitným formám výroby elektriny (výroba elektriny z domáceho uhlia) a technickýcm zariadeniam. Štvrtá čas pojednáva o plynárenstve: právam a povinnostiam účastníkov trhu s plynom a technickým zariadeniam.

Účastníci trhu s elektrinou

Účastníkom trhu s elektrinou je podľa zákona o energetike výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, dodávateľ elektriny, odberateľ elektriny a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚSRO. Na rok 2013 úrad vydal cenové rozhodnutia na dodávku elektrickej energie pre domácnosti pre 42 regulovaných subjektov, čo je o štyri viac ako v roku 2011.

Účastníci trhu s plynom

Účastníkmi trhu s plynom sú podľa zákona č. 251/2012 Z. z. výrobca plynu, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, prevádzkovateľ zásobníka, dodávateľ plynu, odberateľ plynu.

V piatej časti zákon určuje podmienky prevádzkovania potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy, prevádzkovania zariadení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovania zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka. Šiesta časť sa zaoberá výkonom štátnej správy v energetike.

Dodávateľ poslednej inštancie

Zákon o energetike definuje dodávateľa poslednej inštancie, ktorý je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom elektriny a odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k sústave alebo sieti a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom.


Diskusia (1)

  1. tono09.07.2013 (08:38)
    Zákon č.656/2004 ?!?!

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.Mohlo by vás zaujímať

Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov

Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov

Kategorizáciu stacionárnych zdrojov definuje Príloha č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Vyhláška o požiadavkách prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Vyhláška o požiadavkách prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Vyhláška č. 195/2016 Z. z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o požiadavkách prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia vyšla v Zbierke zákonov 24. júna 2016.

Vyhláška o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

Vyhláška o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

Vyhláška č. 192/2016 Z. z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) vyšla v Zbierke zákonov 9. júna pod č. 192/2016 Z. z.