https://www.innogy.sk/sme-innogy/?utm_campaign=innogy-start&utm_medium=banner1000x150&utm_source=energieportalsk
http://www.inecs.sk/
https://www.innogy.sk/sme-innogy/?utm_campaign=innogy-start&utm_medium=banner120x600&utm_source=energieportalsk

Limity pre obnoviteľné zdroje energie

Povinnosť vyrábať určitý podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie z hrubej konečnej energetickej spotreby určuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Limity pre obnoviteľné zdroje energie

Ilustračné foto © Dreamstime.com

Celkový cieľ – 14%

Každý členský štát musí zabezpečíť, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2020 predstavoval prinajmenšom jeho národný celkový cieľ, týkajúci sa podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie v danom – tak ako je uvedený v tabuľke v časti A prílohy I. Smernice 2009/28/ES. Pre Slovensko platí zo smernice min. limit 14% v roku 2020.

Dôležité je však uvedomiť si, že cieľ sa týka hrubej konečnej energetickej spotreby. Tá však obsahuje viac druhov energií s inými podmienkami. Vládny materiál Analýza systému podpory obnoviteľných zdrojov energie a návrh na jeho prehodnotenie sa problematike venuje podrobnejšie.

Členské štáty povinné stanoviť svoje ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2020 v týchto sektoroch (čl. 4 ods. 1 smernice 2009/28/ES):

  • výroba tepla a chladu;

  • výroba elektriny;

  • doprava.

Súhrn týchto troch sektorových cieľov, prepočítaný do očakávaného objemu energie, vrátane plánovaného využívania opatrení flexibility, musí byť aspoň taký vysoký ako očakávané množstvo energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré zodpovedá cieľu členského štátu na rok 2020, t.j. pre SR už zmieňovaných 14%.

Národný akčný plán pre energiu z OZE

Zo smernice vyplýva pre každý členský štát i povinnosť prijať národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie (NAP OZE). V národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie sa stanovia národné ciele členského štátu pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej v doprave a v sektore výroby elektriny.

Aktuálny NAP OZE schválila vláda SR v októbri 2010. Z NAP OZE vyplývajú následné národné ciele:

 

2005

2010

2011

2012

2015

2018

2020

OZE – Výroba tepla a chladu

6,1%

7,6%

8,0%

8,5%

10,9%

13,3%

14,6%

OZE – Výroba elektriny

16,7%

19,1%

19,3%

20,2%

23,0%

23,7%

24,0%

OZE – Doprava*

0,6%

4,1%

4,2%

4,3%

6,0%

8,3%

10,0%

Celkový podiel OZE

6,7%

9,5%

8,2%

8,2%

10,0%

11,4%

14,0%

Z čoho mechanizmus spolupráce predstavuje


0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Prebytok pre mechanizmus spolupráce1,7%

2,2%

2,8%

3,2%

1,3%

Celkový podiel OZE bez mechanizmu spolupráce

6,7%

9,5%

9,9%

10,4%

12,8%

14,6%

15,3%

Doprava: zo 4,1% (2010) na 10%

Cieľ v oblasti dopravy musí byť zlučiteľný s požiadavkami článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES, podľa ktorého musí podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave predstavovať aspoň 10%. Pri OZE v doprave sa z dôvodu nástupu II. generácie biopalív a elektromobilov uvažuje s významnejším nárastom OZE až po roku 2017.

Teplo a chlad: zo 7,6% na 14,6%

Podstatnejší dôraz v NAP OZE sa kladie na výrobu tepla z OZE, kde sa zvyšuje podiel zo 7% v roku 2010 na cca 15% v roku 2020. Podiel elektriny z OZE vzrastá nižším tempom a z odhadovanej úrovne 19,1% v roku 2010 sa dostane na úroveň 24% v roku 2020.

Elektrina: z 19,1% na 24%

Podiel elektriny z OZE vzrastá nižším tempom a z odhadovanej úrovne 19,1% v roku 2010 sa dostane na úroveň 24% v roku 2020.

Smernica EPaR 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

Energie-portal.sk na Facebooku

Cieľ podielu energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe Spoločenstva v roku 2020
(a skutkový stav v roku 2005)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.Mohlo by vás zaujímať

Bioplynové stanice v SR

Bioplynové stanice v SR

Zoznam zariadení na výrobu bioplynu na Slovensku.

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Vodné elektrárne v SR

Vodné elektrárne v SR

Zoznam vodných elektrární v SR.