INNOGY
INNOGY
TVIP

Dary pre košickú železiareň. U.S.Steel dostane od vlády štedré úľavy

Železiareň U. S. Steel Košice dostane v najbližších rokoch viaceré dotácie a úľavy predovšetkým v oblasti energetiky, odpadov a ovzdušia. Vláda sa k tomu zaviazala 26. marca v memorande o porozumení medzi Slovenskou republikou a United States Steel Corporation.

Dary pre košickú železiareň. U.S.Steel dostane od vlády štedré úľavy

ussc

Novelizovať zákon o OZE

V oblasti energetiky by najneskôr do 1. januára 2014 mala vláda novelizovať zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie. V ňom by mala zabezpečiť, aby bolo možné podporiť zdroje po rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny s nákladmi nižšími ako 50% investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.

Doplatok pre energiu U. S. Steel

Zároveň by v ňom mala byť zahrnutá výroba elektriny z hutníckych plynov, ako je vysokopecný plyn, koksárenský plyn a konvertorový plyn, ako oprávnená na podporu doplatkom, vrátane stanovenia zodpovedajúcej ceny elektriny pre stanovenie doplatku na úrovni minimálne 80 EUR po dobu 15 rokov, počas ktorých bude U. S. Steel oprávnená na podporu doplatkom v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie.

Podpora výroby elektriny v zmysle tohto zákona by sa následne mala vzťahovať na všetku elektrinu vyrobenú v zariadeniach s celkovou inštalovanou kapacitou väčšou ako 10 MW bez akýchkoľvek obmedzení ohľadom využitia tepla.

Podporené by malo byť každé zariadenie s celkovou inštalovanou kapacitou do 200 MW, ak je elektrina vyrábaná vysoko účinnou kombinovanou výrobou a podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 20% alebo podiel druhotných energetických zdrojov v palive je vyšší ako 40%.


Čítajte: Úplné znenie memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a United States Steel Corporation


Tarify a poplatky za elektrinu, ako naríklad sadzba na krytie odvodov pre Národný jadrový fond, tarifa za prenesenú elektrinu, tarifa za straty pri prenose elektriny a poplatok za rezervovanú kapacitu, nebudú do roku 2016 zvýšené o viac ako jadrovú inflácíu, v súlade s platnou regulačnou metodikou.

Podpora BAT projektov

Podpora sa bude pravdepodobne dotýkať aj projektov zo štrukturálnych fondov. Slovenská republika totiž deklaruje, že je ochotná konzultovať s U. S. Steel Košice projekty najlepších dostupných techník identifikovaných železiarňou, ktoré sa týkajú oprávnenosti na čerpanie fondov EÚ alebo z peňažných prostriedkov získaných z predaja emisných kvót C02 v dražbách.

Skládkovné poplatky sa nebudú zvyšovať

Vláda mení kurz i v poplatkoch za zneškodňovanie odpadov na skládkach odpadu, ktoré v rokoch 2013 a 2014 nemá v úmysle meniť. V prípade, ak z legislatívy EÚ vyplynie potreba meniť poplatky za zneškodňovanie odpadu, Slovenská republika bude brat' ohľad na špecifické podmienky subjektov, ktoré vlastnia a prevádzkujú skládky nebezpečného a nie nebezpečného odpadu pre vlastný odpad.

Výnosy z dražieb

Od roku 2014, budú výnosy z dražieb emisných kvót C02 distribuované v súlade so zákonom č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami. V súčasnosti zákon špecifikuje len percentuálne rozdelenie na štyri špecifické kategórie: 50% projekty, 10% kompenzácia cien elektrickej energie, 20% štátna environmentálna politika a 20% Environmentálny fond, ale nešpecifikuje ako sa budú výnosy v rámci týchto kategórií rozdeľovať.

Slovenská republika má povinnosť pripraviť príslušnú schému štátnej pomoci v súlade s § 26 ods. 4 zákona takým spôsobom, aby sa z alokovaných zdrojov podporili projekty, ktoré:

(a) majú najvyšší potenciál zníženia emisií CO2 a

(b) budú realizované najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia (na základe historicky overených emisií počas referenčného obdobia).

Kompenzácia cien elektrickej energie

Koncom roka 2013 bude pripravená schéma štátnej pomoci, ktorá umožní kompenzovať subjekty, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v dôsledku premietnutia nákladov spojených s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie z titulu implementácie Smernice o ETS, ak tieto subjekty nebudú schopné preniesť tieto náklady do cien konečného výrobku bez toho, aby stratili značný podiel na trhu alebo zisku.

Schválená schéma umožní U. S. Steel získať maximálnu výšku kompenzácie na základe vzorca uvedeného v platných usmerneniach EÚ a pravidlách štátnej pomoci, ktorú na základe aktuálne platných premenných možno odhadnúť vo výške 1 milión EUR ročne v období rokov 2014 - 2020.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Česi prelomili rekord v spotrebe elektriny

Česi prelomili rekord v spotrebe elektriny

Spotreba elektrickej energie podľa najnovších údajov Energetického regulačného úradu dosiahla v Českej republike historické maximum. Energetická náročnosť českej ekonomiky je oproti priemeru EÚ dvojnásobná.

ČEZ ponúka nabíjanie elektromobilov iba zelenou energiou

ČEZ ponúka nabíjanie elektromobilov iba zelenou energiou

Dodávateľ prichádza s produktom umožňujúcim domácnostiam odoberanie výhradne elektriny pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov energie.

JAVYS vykonala v januári 2018 tri prepravy vyhoretého jadrového paliva

JAVYS vykonala v januári 2018 tri prepravy vyhoretého jadrového paliva

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť okrem toho prepravila 115 palivových kaziet VJP.